Koło Naukowe Rzeźby '' KOŁO''

Statut Studenckiego Koła Naukowego Rzeźby

Stan na dzień 12 listopada 2007r.

 

Art. 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Tworzy się Studenckie Koło Naukowe Rzeźby , zwane dalej „Kołem”.
 2. Siedzibą Koła jest Instytut Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 3. Nadzór nad działalnością Koła sprawuje opiekun naukowy, będący pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 4. Koło podlega przepisom ogólnouczelnianym.

 

Art. 2. [Cele i zadania]

 1. Celem działalności Koła jest:
  1. stworzenie forum dyskusyjnego służącego wymianie myśli i pomysłów artystycznych,
  2. rozwijanie zainteresowań studentów w dziedzinie dawnych i najnowszych zjawisk w sztuce,
  3. animacja i promocja studenckiej działalności artystycznej
  4. propagowanie działalności i osiągnięć Koła w środowisku studenckim.
 2. Koło realizuje swoje cele poprzez:
  1. uczestniczenie w regularnych spotkaniach dyskusyjnych,
  2. organizacja wystaw, pokazów i prelekcji poświęconych różnorodnym zjawiskom spotykanym w sztuce współczesnej,
  3. organizacje wystaw poświęconych studenckiej działalności artystycznej,
  4. zapraszanie artystów i teoretyków sztuki oraz promowanie współczesnej wiedzy w zakresie myśli estetycznej,
  5. organizacja wyjazdów na wystawy i spotkania poświęcone dawnym i aktualnym wydarzeniom w sztuce
  6. kontakty z różnorodnymi ośrodkami artystycznymi w kraju i zagranicą, m.in. akademiami sztuk pięknych,
  7. organizowanie dyskusji otwartych dla wszystkich studentów i pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
  8. wyrażanie opinii w sprawach uczelnianych i czynne uczestnictwo w życiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
  9. współpracę z władzami Uczelni oraz innymi organizacjami, w szczególności studenckimi o pokrewnym charakterze.

 

Art. 3. [Członkostwo w Kole]

 1. Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 2. Członkostwo Koła nadaje Zarząd w drodze uchwały po złożeniu deklaracji członkowskiej.

Art. 4. [Obowiązki i prawa członka]

 1. Członek Koła ma obowiązek:
  1. godnie reprezentować Koło w środowisku akademickim oraz na zewnątrz,
  2. stosować się do uchwał i decyzji władz Koła,
  3. brać czynny udział w pracach Koła,
  4. dbać o wysoki poziom działań Koła,
  5. informować zarząd o działaniach naukowych i artystycznych podejmowanych pod patronatem lub w imieniu Koła
 2. Członek Koła ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Koła,
  2. wpływać na kształtowanie działalności Koła i kierunki jego działalności,
  3. przedkładać wnioski Walnemu Zebraniu,
  4. uzyskiwać od Zarządu informacje na temat działalności władz Koła,
  5. realizować własne projekty artystyczne i naukowe w ramach przedsięwzięć podejmowanych przez Koło

 

Art. 5. [Ustanie członkostwa]

Członkostwo w Kole ustaje wskutek:

 1. złożenia Zarządowi pisemnej deklaracji o wystąpieniu z Koła,
 2. ukończenia nauki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika,
 3. uchwały Zarządu o usunięciu z Koła,
 4. śmierci członka.

 

Art. 6. [Honorowe członkostwo]

Zarząd może jednomyślnie nadać honorowe członkostwo Koła studentowi, pracownikowi naukowemu lub absolwentowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

Art. 7. [Władze Koła]

Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd.

 

Art. 8. [Walne Zebranie]

 1. Walne Zebranie jest najwyższym organem władzy w Kole.
 2. Prawo do udziału z prawem głosu w Walnym Zebraniu przysługuje wszystkim członkom Koła. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu przysługuje także opiekunowi naukowemu oraz osobom zaproszonym przez Zarząd.
 3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. w miesiącach październiku i marcu,
  3. na żądanie opiekuna naukowego,
  4. na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Koła.
 4. Dla ważności Walnego Zebrania konieczne jest zawiadomienie, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, wszystkich członków Koła o jego miejscu i terminie. Przez zawiadomienie rozumie się też umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Koła.
 5. Dla ważności Walnego Zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Koła. W przypadku stwierdzenia braku wymaganej liczby członków Koła, Zarząd wyznacza nowy termin Walnego Zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków Koła.
 6. Walne Zebranie podejmuje uchwały jawnie, zwykłą większością głosów, chyba, że Statut stanowi inaczej.

 

Art. 9. [Kompetencje Walnego Zebrania]

Walne Zebranie, w drodze uchwały:

 1. wybiera Prezesa Zarządu bezwzględną większością głosów na kadencję trwającą rok akademicki,
 2. odwołuje Prezesa Zarządu przed końcem kadencji większością co najmniej dwóch trzecich głosów,
 3. zmienia Statut Koła większością co najmniej dwóch trzecich głosów.

 

Art. 10. [Zarząd]

 1. Zarząd składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd:
  1. reprezentuje Koło na zewnątrz,
  2. wykonuje uchwały Walnego Zebrania,
  3. wykonuje kompetencje i zadania przewidziane Statutem lub niezastrzeżone dla innych organów władzy Koła,
  4. prowadzi stronę internetową Koła.

 

Art. 11. [Opróżnienie funkcji Prezesa Zarządu]

W razie opróżnienia funkcji Prezesa Zarządu, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie, które wybiera nowego Prezesa Zarządu na okres pozostały do końca kadencji.

Art. 12. [Finansowanie działalności Koła]

 1. Działalność Koła jest finansowana ze środków przyznanych przez władze Uczelni oraz inne osoby, organizacje i instytucje oraz z darowizn członków Koła.
 2. Decyzje w sprawach finansowych podejmuje Zarząd, a w sprawach niecierpiących zwłoki Przewodniczący Zarządu. Postanowienia art. 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 13. [Rozwiązanie Koła]

Walne Zebranie może rozwiązać Koło większością co najmniej dwóch trzecich głosów. Wniosek musi być zgłoszony przez co najmniej jedną trzecią członków Koła i być zaopiniowany przez opiekuna naukowego i Zarząd.

 

Art. 14. [Informowanie władz Uczelni]

Zarząd Koła w ciągu siedmiu dni informuje władze Uczelni o zmianach we władzach Koła, zmianie statutu Koła oraz rozwiązaniu Koła.

 

Art. 15. [Postanowienie końcowe]

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Koła do rejestru Uczelni.