II Pracownia / II Studio

dr.hab Krzysztof Mazur

as.mgr  Anita Oborska-Oracz

 

 

 

W założeniach programowych prowadzonej przeze mnie pracowni, nauczanie rzeźby powinno przede wszystkim prowadzić do zbudowania pewnego zasobu korzystnych doświadczeń, dających poczucie swobody rozumianej jako nieograniczone możliwości kreacji artystycznej, również w obszarach i sytuacjach nowych i nierozpoznanych.
Cel ten próbujemy osiągnąć podczas realizacji różnego typu zadań. Są to:
-    Zadania rzeźbiarskie wynikające z obserwacji, jak też inspiracji naturą
-    Różnego typu zadania realizowane w oparciu o materiał z elementami technologii rzeźby
-    Zadania realizowane w konkretnej lub dla konkretnej przestrzeni traktowanej jako miejsce do zaistnienia dzieła, miejsce zdarzenia artystycznego, jak też uruchomienie miejsca jako aktywnego pola ukierunkowanego oddziaływania.
-    Zadania problemowe wynikające z inspiracji słowem bądź zdarzeniem w sposób szczególny angażujące intelekt, jak też emocje.

Wszystkie te zadania spaja wspólny rdzeń, a mianowicie doświadczanie pracy w przestrzeni za pomocą właściwego i właściwie użytego materiału dla osiągnięcia i wyrażenia pewnej jakości i spójności plastycznej. Jest to równocześnie rodzaj działania dający autorowi możliwość wyrazistego określania obszaru własnej kreacji na bazie różnych doświadczeń budujących jego osobowość artystyczną. Uczestnik zajęć powinien móc „przeglądać się” w swojej realizacji, badać i określać własną postawę, zwłaszcza na tle dokonań pozostałych studentów. Takie bycie w zintegrowanej grupie daje możliwość kształtowania poszukującego artysty, jak też wrażliwego, uważnego, tolerancyjnego, ale i krytycznego odbiorcy sztuki, zdolnego rozumieć, przeżywać i oceniać różne jej przejawy.
Proces realizacji programu pracowni rzeźby odbywa się zgodnie z przyjętą strukturą kształcenia w systemie trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich. W ramach funkcjonowania pracowni studenci mają możliwość przygotowania i obrony pracy dyplomowej. Jest to najbardziej indywidualnie realizowane zadanie, w którym student sam stawia i rozwiązuje interesujący go problem. Rolą moją, jako promotora jest wspieranie i odpowiednie stymulowanie jego działań.
 
                                                  dr.hab Krzysztof Mazur