RZEŹBA DLA POTRZEB KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI


 
 
Program kształcenia na Kierunku Rzeźba stwarza elastyczne i różnorodne ramy dla indywidualnego komponowania przez studenta odpowiadających jego zainteresowaniom i potrzebom treści programowych. Poprzez wprowadzenie modułów i przedmiotów do wyboru program ten daje z jednej strony możliwość rozwoju artystycznej osobowości studenta i tworzenie przez niego własnych projektów artystycznych, z drugiej zaś wyposaża go w umiejętności warsztatowe i kompetencje zawodowe przydatne na współczesnym rynku pracy.
Specjalność RZEŹBA DLA POTRZEB KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI studenci wybierają po 2 semestrze.
Program specjalności, obok ogólnego rozwoju osobowości artystycznej i umiejętności warsztatowych zawartych w programie Kierunku Rzeźba, wyposaża studenta w umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy rzeźbiarskiej przy kopiowaniu i rekonstrukcjach dzieł sztuki. Wśród nich szczególne miejsce zajmują umiejętności rozpoznawania i świadomego odtwarzania stylu dzieła rzeźbiarskiego, znajomość tradycyjnych i nowych technik rzeźbiarskich, umiejętność korzystania z wiedzy innych dyscyplin nauki oraz zdobycie doświadczenia w pracach zespołowych. Dzięki zindywidualizowanym formom kształcenia i pracy w małych grupach ćwiczeniowych student ma pełen i bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia.
 Specjalność ta poszerza ofertę edukacyjną UMK i dostosowuje metody i formy kształcenia do wyzwań  współczesności. 
Umiejętności i kwalifikacje zdobyte w trakcie studiów na specjalności RZEŹBA DLA POTRZEB KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI zapewniają odpowiednie przygotowanie do zatrudnienia w zespołach konserwatorsko – rzeźbiarskich, a dzięki możliwości dostosowywania programu studiów do indywidualnych zainteresowań i potrzeb studenta, poprzez stworzenie możliwości wyboru odpowiednich modułów kształcenia, również w interdyscyplinarnych ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH i ARCHITEKTONICZNO – RZEŹBIARSKICH. 
Obowiązkowe PRAKTYKI ZAWODOWE po trzecim roku studiów dają studentom możliwość zweryfikowania dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności z wymogami konkretnych programów konserwatorskich, co znacząco poprawia ich konkurencyjność na rynku pracy
Wprowadzenie do programu studiów Proseminarium Rzeźbiarskiego stwarza ramy  rozwoju twórczej osobowości studenta i przygotowuje go do formułowania samodzielnych projektów artystycznych, a dzięki możliwości współpracy ze wszystkimi samodzielnymi pracownikami kierunku, umożliwia w pełni świadomy wybór opiekuna dyplomowej pracy artystycznej.
Dyplom magistra sztuki student Kierunku Rzeźba uzyskuje po obronie Dyplomowej Pracy Artystycznej – przygotowanej pod opieką uprzednio wybranego artysty rzeźbiarza. 

Wypracowany w ten sposób wysoki poziom wykształcenia artystycznego i ogólnoakademickiego pozwala studentom korzystać z wymiany międzynarodowej a absolwentom  kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich.
Absolwenci studiów doktoranckich mogą w przyszłości zasilać kadrę naukowo – dydaktyczną UMK jak i innych uczelni oraz współpracować z różnego rodzaju instytucjami kultury.