RZEŹBA DLA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA

prof. UMK  Krzysztof Mazur

dr Katarzyna Adaszewska

 

 

Kształcenie w zakresie rzeźby na kierunku Edukacja Artystyczna

Treści kształcenia:
1.      Kompozycje rzeźbiarskie oparte na podstawowych wartościach formalnych.
2.      Obiekty i działania przestrzenne.
3.      Najbardziej podstawowe techniki i materiały rzeźbiarskie ze wskazaniem na możliwości korzystania z innych dyscyplin sztuki a także z najnowszych osiągnięć technicznych dla poznawania i kreowania sytuacji przestrzennych charakterystycznych dla rzeźby.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
1.    Umiejętność widzenia, analizowania i interpretowania natury.
2.    Umiejętność kształtowania i wykorzystywania związków między wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w dziele.
3.    Uświadamianie i pokonywanie kolejnych etapów budowania dzieła oraz doświadczanie wpływu różnych czynników, w tym własnych indywidualnych uwarunkowań, na przebieg procesu twórczego dla poruszenia ważnej problematyki budowy osobowości artystycznej

Cele przedmiotu:
1.    Rozwój wyobraźni przestrzennej.
2.    postrzeganie rzeczywistości w kontekście sztuki poprzez doświadczanie rzeźby.
3.    kształtowanie otwartej na zagadnienia przestrzenne postawy artystycznej.
4.    poprzez doświadczenie, uświadomienie specyfiki dziedzin sztuki istniejących w trójwymiarowej rzeczywistości, ich ograniczeń i możliwości.
5.    Wykorzystanie szeroko rozumianych środków rzeźbiarskich do autokreacji.

Tematyczne ujęcie treści:
1.    Przestrzeń i miejsce, elementy w przestrzeni i relacje pomiędzy nimi, sytuacje w przestrzeni.
2.    Natura i jej rzeźbiarska interpretacja.
3.    Budowa bryły rzeźbiarskiej; wybór materiału, konstrukcja, skala, struktura (rola mas i kierunków)
4.     Usytuowanie obiektu trójwymiarowego w przestrzeni ze
świadomością prowokowanych w ten sposób kontekstów plastycznych
(związanych z percepcją) i semantycznych
Usytuowanie obiektu trójwymiarowego w przestrzeni z uwzględnieniem kontekstów przestrzennych i semantycznych.

Opis metod i form realizacji:
Podczas realizacji zadań dostosowanych do preferencji studentów kierunku Edukacji Artystycznej wykorzystanie odpowiednich narzędzi przydatnych do analizy sytuacji przestrzennych oraz zapisu indywidualnych doznań z próbą wizualnego ich uzewnętrznienia.
Narzędziami tymi mogą być np.: notacje rysunkowo-werbalne, zapisy cyfrowe, multimedialne prezentacje koncepcji obiektów, aranżacji i działań przestrzennych, przestrzenne modele z różnorodnych materiałów niosących określone wartości wyrazowe.
Ćwiczenia poprzedzone są omówieniami oraz wspólną analizą nowych zadań. Omówione i analizowane są również efekty pracy. Tematy realizowane są indywidualnie na zasadzie samodzielnej pracy oraz korekt.