RZEŻBIARSKIE TECHNIKI W KAMIENIU I DREWNIE

prof. UMK  Krzysztof Mazur

 

 

 Przedmiot Rzeźbiarskie techniki w kamieniu i drewnie.

Program zakłada z jednej strony opanowanie materiału, jako surowca i arbitralne podporządkowanie go koncepcji artystycznej autora, z drugiej pracę z materiałem, jako wartością o niepowtarzalnej formie, z tworem natury, z którym w uważny sposób można twórczo dialogować tworząc oryginalne dzieła.

Poprzez realizację ćwiczeń student zapoznaje się z warsztatem rzeźbiarskim z uwzględnieniem podstaw materiałoznawstwa, rodzaju narzędzi do obróbki i sposobem ich używania, a także z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. 

Ważnym aspektem jest też rola materiału w procesie twórczym;

materiał rozumiany jako punkt wyjściowy – punkt szczególny, bo już jakoś ukształtowany i mający zadatek sensu; praca z uwzględnieniem i uwypukleniem budowy, struktury i innych cech morfologicznych użytego obiektu-materiału; operowanie materiałem z uwzględnieniem jego wagi dla celów artystyczno-wyrazowych, z uwzględnieniem skali, kontekstu, usytuowania w przestrzeni. 

Poznając te zagadnienia student nie tylko uczy się nowych technik, ale przede wszystkim uświadamia sobie, że nieograniczone możliwości wykorzystania tworzywa do celów artystyczno-wyrazowych zależą zarówno od nabytego doświadczenia, jak też od jego świadomości i postawy twórczej. Dlatego ważnym zadaniem jest kształtowanie otwartej na problemy materiałowo-przestrzenne postawy artystycznej studenta potrafiącego umiejętnie wykorzystywać szeroko rozumiane środki artystyczne do autokreacji i pogłębiania świadomości twórczej. Nie mniej też istotne jest kształtowanie wrażliwego, uważnego, tolerancyjnego, ale i krytycznego odbiorcy sztuki, zdolnego rozumieć, przeżywać i oceniać różne jej przejawy

 Praktyczne działania wzbogacą pogadanki i prezentacje dotyczące problematyki rzeźby i szczególnej specyfiki tej dyscypliny ze względu na jej fizyczny status determinujący pracę rzeźbiarza. Rzeźba – obiekt fizyczny funkcjonujący w realnej, trójwymiarowej rzeczywistości podlega podstawowym zależnościom, które student poznaje i umiejętnie wykorzystuje.